LDP11 Landscape Sensitivity and Capacity Assessment for Onshore Wind Turbine Development

Am gyfarwyddiadau ar sut I ddefnyddio’r system ac I wneud sylwadau, gwelwch ein canllaw cymorth.

1. Crynodeb Gweithredol

Cefndir

1.1 Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor Sir Ddinbych (y Cynghorau) nifer o ardaloedd ucheldir gwledig sy’n ddelfrydol ar gyfer adnoddau ynni gwynt ar y tir. Er dibenion y CCA, yr ardal dan sylw yw Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae hyn yn cynnwys Coedwig Clocaenog sydd wedi’i dynodi’n un o saith Ardal Chwilio Strategol (SSA) yng Nghymru, fel y diffinnir yn TAN 8. Ymagwedd Llywodraeth Cymru tuag at ddatblygiad ynni gwynt yw canolbwyntio ar ddatblygu ffermydd gwynt mawr (>25MW) o fewn Ardal Chwilio Strategol Coedwig Clocaenog a'r SSAau eraill, er mwyn cyfrannu at ddymuniad Llywodraeth Cymru o gael 2GW o gynhwysedd erbyn 2015/2017 (a disgwylir y bydd 800MW o ynni gwynt ar y tir ac oddi ar y tir yn cael ei ddarparu). 1

1 Ove Arup & Partners (2005), TAN 8 Anecs D Astudiaeth o Ardal Chwilio Strategol A- Adroddiad Terfynol Coedwig Clocaenog

1.2 Mae dynodiad SSA Coedwig Clocaenog wedi arwain at gymeradwyo ac adeiladu datblygiadau ynni gwynt mawr. Er y cydnabyddir bod datblygu ynni adnewyddadwy yn bwysig i gyflawni targedau cynaliadwyedd, mae angen cydbwysedd rhwng derbyn newid i gymeriad tirwedd mewn rhai ardaloedd gan ddiogelu ardaloedd eraill all fod yn fwy agored i newid.
1.3 Nid yw polisi cynllunio Llywodraeth Cymru yn pennu cyfyngiadau gofodol ar gyfer datblygu ynni gwynt ar y tir dan 25 MW a datblygiadau llai dan 5MW. Mae datblygiadau o’r fath yn addas i bob rhan o Gymru yn amodol ar asesiad o effeithiau lleol.
1.4 Mae gan Gonwy gymysgedd amrywiol o dirweddau, mae llawer ohonynt yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr am eu harddwch naturiol a’u llonyddwch - yn amrywio o ucheldiroedd a rhostiroedd anghysbell a gwyllt i ddyffrynnoedd cul serth, gorlifdiroedd afon llydan, iseldiroedd bugeiliol tonnog ysgafn ac arfordiroedd dramatig. Mae’r trefi arfordirol prysur ar hyd arfordir y gogledd yn wrthgyferbyniad mawr i'r ardaloedd gwledig mewndirol.
1.5 Mae’r tirweddau hyn yn profi cynnydd yn y nifer o geisiadau cynllunio ac ymholiadau am ddatblygiadau ynni gwynt o dan 5MW, (h.y. ceisiadau am dyrbinau gwynt sengl neu mewn pâr) ynghyd â chynlluniau ynni gwynt mawr sy’n cael eu datblygu tu allan i’r SSA.
1.6 Comisiynwyd yr astudiaeth hon gan y Cynghorau mewn ymateb i'r pwysau cynyddol ar y dirwedd o ddatblygiadau ynni gwynt. Mae'r astudiaeth yn darparu asesiad sy'n seiliedig ar dystiolaeth o sensitifrwydd a chynhwysedd cymharol tirwedd Conwy i ddarparu ar gyfer datblygiad ynni gwynt o wahanol feintiau, gan ganolbwyntio ar ddatblygiadau llai (fel arfer grŵp o hyd at 9 o dyrbinau gwynt ac uchafswm uchder o 80m i ben y llafn).
1.7 Nid yw’r astudiaeth hon yn ystyried datblygiadau ynni gwynt mwy (fel arfer grŵp o 10 tyrbin neu fwy, dros 80m o uchder i ben y llafn) oherwydd sensitifrwydd tirweddau Conwy yn aml fe’u hystyrir yn anaddas tu allan i SSA Coedwig Clocaenog.

Mae tabl 1.5 isod yn dangos mathau o ddatblygiad ynni gwynt (math/maint) a nodwyd mewn cydweithrediad â’r Grŵp Llywio er dibenion yr astudiaeth hon.

Tabl 1.5: Mathau o Ddatblygiad Ynni Gwynt

Mathau o Ynni Gwynt

Allbwn Dangosol

(Categori allbwn eang2)

Meini Prawf Atodol

(bodloni un neu fwy o’r meini prawf)

(Penderfynu os yw’r math hwn yn berthnasol neu os yw un mwy yn berthnasol)

Micro

o dan 50kW

 • Ceisiadau tyrbin sengl neu bâr o dyrbinau
 • Tyrbin hyd at 20m i ben y llafn

Bach

o dan 5MW

 • Tyrbin hyd at 3 mewn nifer
 • Tyrbin hyd at 50m i ben y llafn
 • Grŵp bychan

Canolig

Dros 5MW a hyd at 25MW

 • Tyrbin hyd at 9 mewn nifer
 • Tyrbin hyd at 80 i ben y llafn
 • Grŵp mawr

Mawr

Dros 25MW

 • Tyrbinau yn cynnwys 10 mewn nifer neu fwy
 • Tyrbin hyd at 80 metr i ben y llafn
 • Fferm wynt mawr

Enfawr

Dros 25MW

 • Tyrbinau yn cynnwys 10 mewn nifer neu fwy
 • Tyrbinau o dros 110 metr at ben y llafn
 • Fferm wynt hynod o fawr

Strategol

Dros 50MW

 • Mwy na 15 o dyrbinau
 • Tyrbinau dros 100 metr i ben y llafn
 • Fferm wynt strategol cenedlaethol
 • O fewn y CCA
 • Bydd ceisiadau o’r fath yn cael eu penderfynu gan Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol trwy PINS.

2 Canllawiau yw’r gwerthoedd hyn yn unig. Mae effeithlonrwydd ac allbwn ynni yn newid oherwydd datblygu technoleg ac effeithlonrwydd gweithredu, felly cydnabyddir y bydd y gwerthoedd hyn yn debyg o newid.

1.8 Fel y nodwyd yn flaenorol, mae ceisiadau ac ymholiadau’n ymwneud â ffermydd gwynt mawr ac enfawr fel arfer yn gysylltiedig â SSA Coedwig Clocaenog. Mae’r mathau mawr ac enfawr hyn wedi’u cynnwys yn Nhabl 1.5 uchod er gwybodaeth; fodd bynnag, fel y nodwyd uchod, nid yw’r cynhwysedd ar gyfer y categorïau hyn yn cael eu trin fel rhan o’r astudiaeth hon.

Nod yr Astudiaeth

1.9 Nod cyffredinol yr astudiaeth yw darparu Canllawiau Cynllunio Atodol strategol a chynorthwyo’r Cyngor i asesu tirwedd ac effaith weledol datblygiadau ynni gwynt ar y tir er mwyn rheoli datblygu gyda’r diben o leihau effaith datblygiadau o’r fath ar dirwedd yn unol â pholisïau NTE/4 ac NTE/7 o’r CDLl.

Polisi NTE/4 – Y DIRWEDD A DIOGELU ARDALOEDD TIRWEDD ARBENNIG

 1. Dangosir Ardaloedd Tirwedd Arbennig ar y map cynigion ac maent wedi eu dynodi yn y lleoliadau canlynol:
 1. Y Gogarth a Phenrhyn Creuddyn
 2. Dyffryn Conwy
 3. Cefnwlad Abergele
 4. Dyffrynnoedd Elwy ac Aled
 5. Hiraethog
 6. Cerrigydrudion a choridor yr A5
 1. Er mwyn gwarchod nodweddion yr Ardaloedd Tirwedd Arbennig bydd yn rhaid i geisiadau datblygu roi sylw dyledus i gymeriad pob ardal er mwyn lleihau eu heffaith gymaint â phosibl. Dim ond os gellir dangos bod modd integreiddio’r datblygiad yn foddhaol i’r dirwedd y caniateir datblygu. Mewn achosion priodol dylid cyflwyno Asesiad Effaith Weledol a Thirwedd i gyd-fynd â’r cais cynllunio er mwyn asesu effaith weledol y datblygiad a’i effaith ar y dirwedd.
 2. Bydd pob cais, o fewn a’r tu allan i Ardaloedd Tirwedd Arbennig (SLAs) yn cael eu hystyried yn erbyn yr Egwyddorion Datblygu a pholisïau eraill yn y Cynllun ar gyfer diogelu’r cymeriad amgylcheddol a’r dirwedd.

Polisi NTE/7 – DATBLYGIADAU TYRBINAU GWYNT AT Y TIR

 1. Bydd datblygu ffermydd gwynt ar raddfa fawr neu fawr iawn (dros 25MW) wedi eu crynhoi o fewn Ardal Chwilio Strategol Clocaenog yn unol â Pholisi DP/6 a bydd yn amodol ar Asesiad Effaith Amgylcheddol. Disgwylir i gynigion:
 1. Ddangos mesurau ar gyfer diogelu, adfer a gwella cynefin a rhywogaethau a chydymffurfio â'r egwyddorion sydd yn Natganiad Prif Egwyddorion Cynllunio Amgylcheddol Clocaenog (SEMP);
 2. Sicrhau bod holl fanylion y datblygiadau atodol yn cael eu cyflwyno gyda'r cais cynllunio fel rhan annatod o'r cynllun.
 3. Sicrhau bod yr effaith gynyddol bosibl ar gymunedau o’u cwmpas, ar y dirwedd a’r amgylchedd yn cael eu hystyried yn dderbyniol. Gwrthodir fferm wynt os ystyrir ei bod yn cael effaith gynyddol annerbyniol.
 4. Dangos na fydd y datblygiad yn arwain at lefelau sŵn neu gryndod cysgodion a fyddai'n niweidiol i amwynder preswyl yr ardal o gwmpas.
 1. Bydd datblygu ffermydd gwynt ar raddfa ganolig sy’n fwy na 5MW ac yn is na 25MW y tu allan i Ardal Chwilio Strategol Clocaenog ond yn cael eu cymeradwyo mewn amgylchiadau arbennig yng nghyd-destun y canlynol:
 1. Eu bod yn dderbyniol yn nhermau polisïau eraill y Cynllun Datblygu Lleol,
 2. Bod yr effaith gynyddol bosibl ar gymunedau o’u cwmpas, ar y dirwedd a’r amgylchedd yn cael eu hystyried yn dderbyniol. Gwrthodir fferm wynt os ystyrir ei bod yn cael effaith gynyddol annerbyniol.
 3. Na fydd y datblygiad yn creu lefelau sŵn neu gysgodion symudol a fyddai’n annerbyniol o niweidiol i amwynder preswylwyr cyfagos neu ddefnyddwyr hawl tramwy neu gyfleusterau neu ardaloedd hamdden eraill,
 4. Dylai Asesiad Effaith Amgylcheddol boddhaol gynnig mesurau ar gyfer diogelu, adfer a gwella cynefin a bioamrywiaeth;
 5. Lle bo’n bosibl, bod tyrbinau wedi eu lleoli ddim llai na 500 metr o annedd lle mae pobl yn byw neu adeilad arall sy’n sensitif i sŵn;
 6. Bydd cynlluniau tyrbin gwynt ar raddfa ganolig neu fwy yn cael eu gwrthod o fewn SLAs.
 7. Ystyrir amgylchiadau eithriadol lle mae angen holl bwysig neu broblem capasiti nad ellir eu hateb o fewn yr Ardal Chwilio Strategol
 1. Bydd datblygu tyrbin gwynt ar raddfa fach a micro (5MW a llai) ond yn cael ei gefnogi os:
 1. Yw’r raddfa’n gymesur yn nhermau’r prif ynni a gynhyrchir i gyflenwi’r adeilad(au) y mae’n cynhyrchu’n uniongyrchol ar ei gyfer;
 2. Nad yw’n cyfaddawdu ar allu’r Ardal Chwilio Strategol i gyrraedd y targed a ragwelir o ran cynhyrchu ynni;
 3. Bod meini prawf 2 a) – f) yn cael eu cyflawni a lle y bo’n briodol bod Asesiad Effaith Amgylcheddol boddhaol wedi ei gyflwyno.
 4. O fewn SLAs ni chaniateir tyrbinau gwynt oni bai eu bod yn cynhyrchu ynni ar gyfer annedd neu glwstwr o anheddau ar raddfa micro.

Amcanion yr Astudiaeth

1.10 Amcanion yr astudiaeth yw:
 • Darparu asesiad strategol o sensitifrwydd perthynol tirwedd Conwy a Sir Ddinbych i ddatblygiad ynni gwynt gan ddefnyddio meini prawf gweledol a thirwedd benodol sy'n cynnwys agweddau ffisegol a chanfyddiadol ynghyd ag ystyried gwerth tirwedd.
 • Nodi sensitifrwydd tirwedd, gwelededd a chanfyddiad allweddol gwahanol ardaloedd o dirwedd.
 • Darparu canllawiau eang ar yr ardaloedd o dirwedd lle y mae datblygiad ynni gwynt o wahanol faint yn dderbyniol a’r ardaloedd o dirwedd lle mae’r datblygiad yn debygol o achosi effaith andwyol ar y dirwedd ac yn weledol.
 • Darparu sylwadau ar effeithiau cronnus a thraws ffiniol posibl datblygiad ynni gwynt.

Methodoleg:

1.11 Nid oes ymagwedd ffurfiol wedi’i chymeradwyo ar gyfer asesu sensitifrwydd neu gynhwysedd tirwedd ar gyfer datblygiad ynni gwynt ar y tir. Mae’r fethodoleg a osodwyd yn Rhan 2 yr adroddiad wedi'i datblygu o ganllawiau cyfredol a'r ymagwedd a nodwyd mewn astudiaethau tebyg eraill ac wedi'u haddasu ar gyfer ardal ddaearyddol unigryw'r astudiaeth hon. Mae’n seiliedig ar y rhagosodiad y gellir bod yn fwy parod i dderbyn datblygiad ynni gwynt yn yr ardaloedd llai sensitif a dylid osgoi ardaloedd sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr oherwydd eu rhinweddau golygfaol, hamdden a rhinweddau heb eu datblygu megis llonyddwch a phellenigrwydd; yn enwedig ardaloedd sy’n cael eu diogelu gan ddynodiad rhyngwladol neu genedlaethol neu’r rhai sydd eisoes â datblygiad ynni gwynt cyfredol gyda chaniatâd sy'n cyfyngu datblygiad pellach.
1.12 Mae barn a dealltwriaeth broffesiynol o rinweddau tirwedd yn cael eu defnyddio i wneud tybiaethau eang, er enghraifft, beth sy’n achosi i un math o dirwedd fod yn fwy neu’n llai sensitif nag un arall. Mae’r gwerthusiadau hyn wedi’u hysbysu a’u cefnogi gan ddata a gasglwyd gan ffynonellau o wybodaeth gwaelodlin a restrir yn Atodiad 1, gan gynnwys mapiau, asesiadau rhinweddau tirwedd ac asesiadau hanesyddol perthnasol, LANDMAP, gwaith maes ac ymgynghoriadau gyda’r Grŵp Llywio.
1.13 Mae’n bwysig nodi bod yr adroddiad hwn yn cynrychioli astudiaeth strategol ac nid yw’n rhagnodol ar lefel safleoedd unigol. Nid yw’n disodli’r anghenraid i Gynghorau asesu ceisiadau cynllunio unigol nac yn disodli asesiadau o dirwedd leol benodol ac asesiadau o effaith gweledol fel rhan o Asesiad o Effaith Amgylcheddol ffurfiol ar gyfer pob achos.
1.14 Mae hefyd yn bwysig nodi nad yw’r astudiaeth yn werthusiad cronnol o ddatblygiadau ynni gwynt. Mae hefyd wedi’i gyfyngu i faterion nodweddion tirwedd a harddwch. Nid yw’n ystyried ystyriaethau treftadaeth naturiol a diwylliannol eraill (heblaw pan fyddant yn ymwneud â nodweddion tirwedd a harddwch, gan gynnwys lleoliad), ffactorau technegol megis cyflymder gwynt, cynhwysedd y grid neu gyfyngiadau hedfan neu alw am ddatblygiad ynni gwynt. Mae’r astudiaeth yn canolbwyntio ar ddatblygiadau ynni gwynt llai ac nid yw’n ystyried gallu gweddilliol SSA Coedwig Clocaenog.

Gwerthuso Unedau Tirwedd a’u Sensitifrwydd ar gyfer Datblygiad Ynni Gwynt

1.15 Mae astudiaethau fel y rhain fel rheol yn seiliedig ar asesiadau cymeriad tir cyfredol sy’n rhannu’r tir yn fathau o gymeriad tirwedd neu’n ardaloedd cymeriad tirwedd (gwelwch Atodiad 7 ar gyfer y diffiniadau). Er dibenion yr adroddiad hwn, yn lle asesiad cymeriad tirwedd cyfredol cyson, cafodd Ardal yr Astudiaeth (Ffigwr 2) ei rhanni’n unedau tirwedd yn seiliedig ar ardaloedd daearyddol annibynnol o’r mathau o dirwedd a ganfuwyd yn Asesiad Tirwedd Clwyd yn 1995 (cyfeiriwch at Adran 2, Methodoleg).

Canfuwyd cyfanswm o 42 uned tirwedd yng Nghonwy a Sir Ddinbych; mae’r rhain yn fras yn adlewyrchu ardaloedd cymeriad gwahanol y dirwedd ond nid ydynt wedi eu cydnabod yn ffurfiol fel ardaloedd cymeriad tirwedd.

1.16 Adolygwyd y data ar gyfer yr ardaloedd daearyddol hyn a gwnaed ymweliadau safle i gefnogi'r canfyddiadau ac i hysbysu gwerthusiadau sensitifrwydd tirwedd ar gyfer datblygiadau ynni gwynt, fel a ganlyn:
 • Adolygwyd a dadansoddwyd 21 haen LANDMAP.
 • Adolygwyd astudiaethau desg gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol: Asesiad Tirwedd Clwyd; Strategaeth Tirwedd Sir Ddinbych; Morlun Cymru; Tirwedd Hanesyddol Cadw; gwybodaeth Safle Treftadaeth y Byd; a llawer mwy.
 • Gwnaed ymweliadau safle i gefnogi a safoni’r canfyddiadau.

Mae canfyddiadau cyffredinol yr asesiadau sensitifrwydd wedi’u nodi’n Rhan 4 a’u crynhoi yn Nhabl 4.1 isod.

Tabl 4.1: Crynodeb o Sensitifrwydd

Uned Tirwedd
Cyf
Enw
Asesiad Sensitifrwydd
Lleoliad
Rhif y dudalen
ARDALOEDD ISELDIR

A3

Bryniau Iseldir
Uchel
CBSC

A4

Gwastadedd Arfordirol a Morydol (Prestatyn i Abergele)
Canolig
CBSC/CSDd

A5

Gwastadedd Arfordirol a Morydol (Bae Colwyn)
Canolig-Uchel
CBSC

A6

Dyffryndir fferm (Dyffryn Clwyd)
Uchel
CBSC/CSDd

A8

Uned Tirwedd Arfordirol (Penmaenmawr i Lanfairfechan)
Uchel
CBSC
BRYNIAU A DYFFRYNNOEDD IS

B2

Dyffrynnoedd Dwfn (Aled ac Elwy)
Uchel
CBSC/CSDd

B7

Dyffryn Conwy
Uchel
CBSC
CALCHFAEN GWLEDIG

C4

Ffermdir Calchfaen (Abergele i Arfordir Dinbych/ Bryniau’r Dyffryn)
Uchel
CBSC/CSDd

C9

Tarren a bryniau Calchfaen
Uchel
CBSC

C10

Y Gogarth a Phenrhyn Creuddyn
Uchel
CBSC
UCHELDIR YMYLOL

D1

Bryniau Aled Hiraethog (Gorllewin)
Uchel
CBSC

D2

Coedwig Fynyddig (Coedwig Clocaenog)
Isel
CBSC/CSDd

D3

Ucheldir Cerrig
Uchel
CBSC/CSDd

D4

Bryniau Maerdy
Uchel
CBSC/CSDd

D5

Bryniau Edeyrnion
Canolig-Uchel
CBSC/CSDd

D8

Llwyfandir Ucheldir
Canolig-Uchel
CBSC

D10

Llwyfandir Gweundir (Mynydd Hiraethog)
Uchel
CBSC/CSDD

D11

Llwyfandir Gweundir
Uchel Iawn
CBSC

D15

Crib Gweundir
Uchel
CBSC

D16

Ucheldir Ymylol (Dwyrain Dyffryn Conwy)
Uchel
CBSC

Gwerthusiad o Asesiadau Ardaloedd Strategaeth Tirwedd a Chynhwysedd

1.17 At y diben o asesu cynhwysedd tirwedd ar gyfer datblygiad ynni gwynt cyfunwyd y 42 uned o dirwedd i 15 ardal strategaeth tirwedd mwy. Hysbyswyd y broses hon drwy adolygu asesiadau sensitifrwydd, gyda dadansoddiad o ryngwelededd, derbynyddion gweledol allweddol, topograffeg (gan gynnwys ymylon a gwahanfa ddŵr yn seiliedig ar wybodaeth LANDMAP), data Arolwg Ordnans a GIS, cymeriad tirwedd, arsylwadau a wnaed yn ystod astudiaethau maes a thrafodaethau gyda’r Grŵp Llywio.

1.18 Yna gwnaed dyfarniad ar sensitifrwydd cyffredinol pob un o’r ardaloedd strategaeth hyn yn seiliedig ar asesiad o'u hunedau tirwedd cyfansoddol. Mae datganiad o sensitifrwydd cyffredinol yr ardal strategaeth mewn perthynas â datblygiad ynni gwynt wedi’i gyflwyno ym mhob gwerthusiad strategaeth tirwedd, ynghyd â chyfiawnhad o’r asesiad. Mae’r cyfiawnhad hwn yn cynnwys rhestr o nodweddion treftadaeth gweledol a diwylliannol y dirwedd a rhinweddau sy’n dueddol i ddatblygiad ynni gwynt. Mae’r asesiadau sensitifrwydd cyffredinol ar gyfer ardaloedd strategaeth tirwedd wedi’u nodi’n Rhan 5 a’u crynhoi yn Nhabl 5.1 isod.

Tabl 5.1: Crynodeb o Ardaloedd Strategaeth a Sensitifrwydd Cyffredinol

Ardal Strategaeth Tirwedd
Lleoliad Ardal Strategaeth Tirwedd
Cyf
Enw
Sensitifrwydd Cyffredinol
Conwy
Sir Ddinbych
Rhif y dudalen

2

Dyffryn Clwyd
Uchel
5%
95%

3

Bryniau De Clwyd
Canolig-Uche l
5%
95%

7

Coedwig Clocaenog
Isel
50%
50%

8

Ucheldir Cerrig
Uchel
90%
10%

9

Mynydd Hiraethog
Uchel
80%
20%

10

Bryniau Rhos
Uchel
60%
40%

11

Dyffryn Elwy
Uchel
95%
5%

12

Dyffryn Conwy
Uchel
100%

13

Arfordir Gogledd Orllewin Conwy
Uchel
100%

14

Arfordir Colwyn
Uchel
95%
5%

15

Gwastadedd Arfordirol
Canolig
45%
55%

1.19 Mae strategaeth tirwedd ar gyfer pob un o’r 15 ardal strategaeth tirwedd wedi’u gosod ar wahân ac yn cynnwys amcanion tirwedd ar gyfer yr ardal, cofnod o ddatblygiad ynni gwynt gweithredol ac wedi’u cymeradwyo (Mawrth 2013), mathau o ddatblygiad ynni gwynt y gellir eu cynnwys (cynhwysedd dangosol) a nodiadau canllawiau ynglŷn â maint, dyluniad a lleoliad datblygiadau ynni gwynt.
1.20 Mae’n bwysig nodi bod yn rhaid darllen y taflenni gwerthuso ardal strategaeth gyda'r taflenni gwerthuso sensitifrwydd perthnasol i gael gwerthfawrogiad llawn o sensitifrwydd a chynhwysedd y dirwedd mewn perthynas â datblygiadau ynni gwynt.

Canllawiau ar gyfer Datblygiad Ynni Gwynt o fewn Ardaloedd Strategaeth

1.21 Mae canllawiau cyffredinol ar gyfer lleoli a dylunio datblygiadau ynni gwynt wedi’u cynnwys yn Rhan 6.

Casgliad

1.22 Mae Conwy wedi'i hamgylchynu gan ddwy dirwedd ddynodedig genedlaethol, Parc Cenedlaethol Eryri sy’n uniongyrchol i’r gorllewin o ardal yr astudiaeth ac AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy sydd â llawer ohono yn rhan ddwyreiniol ardal yr astudiaeth. Mae’r pellter rhwng y ddwy dirwedd werthfawr yn amrywio o tua 20km i 35km ac mae rhyngwelededd da rhwng rhannau uchaf y ddau.
1.23 Gan ystyried yr uchod a’r ffaith fod Conwy yn cynnwys cymysgedd o dirweddau (nifer ohonynt yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr oherwydd eu harddwch naturiol a rhinweddau arbennig megis llonyddwch a/neu bellenigrwydd) mae'r rhan fwyaf o ardal yr astudiaeth yn hynod o sensitif ar gyfer datblygiadau ynni gwynt.
1.24 Mae’r astudiaeth yn nodi ychydig o gynhwysedd ar gyfer datblygiadau ynni gwynt micro neu fychan ond ychydig iawn o gynhwysedd sydd ar gyfer unrhyw beth mwy.
1.25 Mae’r adroddiad hwn yn darparu man cychwyn ar gyfer canfod tirwedd allweddol a materion gweledol y dylid eu hystyried wrth edrych ar geisiadau datblygu unigol gan y bydd y ddogfen yn cael ei defnyddio fel ystyriaeth faterol wrth asesu datblygiad.
1.26 Mae’n darparu trosolwg strategol o sensitifrwydd a chynhwysedd tirweddau Conwy ar gyfer datblygiad ynni gwynt, ac yn gymorth i ateb y cwestiynau canlynol:
 • Pa fathau o dirwedd sydd yng Nghonwy?
 • Pam fod y tirweddau hyn yn sensitif (neu ddim yn sensitif) ar gyfer datblygiadau ynni gwynt?
 • Pa mor sensitif yw'r tirweddau hyn ar gyfer datblygiadau ynni gwynt?
 • Pa fathau o ynni gwynt y gellid eu cynnwys heb gyfaddawdu cyfanrwydd a gwerth y dirwedd?
 • Sut y gellir dylunio/cynnwys datblygiad ynni gwynt i leihau effaith andwyol ar y dirwedd a gwelededd?
1.27 Mae’r testun isod yn crynhoi sut y disgwylir i’r adroddiad hwn gael ei ddefnyddio i gynorthwyo'r rhai sy’n gwneud penderfyniadau o ran asesu cynigion ar gyfer datblygiad ynni gwynt.

Sut i ddefnyddio’r adroddiad hwn

1.28 Mae’r testun isod a’r diagram siart llif yn cynrychioli canllaw bras ar sut i ddefnyddio’r adroddiad Asesiad o Gynhwysedd a Sensitifrwydd Tirwedd ar gyfer Datblygiad Ynni Gwynt.

Sensitifrwydd Lleoliad Datblygiad

1.29
 1. Adolygu Unedau Tirwedd Ffigwr 5
 •  Ym mha uned o dirwedd y mae’r datblygiad arfaethedig wedi’i leoli ynddo?
 1. Adolygu gwerthusiadau sensitifrwydd uned tirwedd a Dynodiadau Tirwedd a Threftadaeth Diwylliannol Ffigwr 3 / cyfyngiadau gan ystyried disgrifiadau o ryngwelededd ac adolygu unedau tirwedd cyfagos pan fo cysylltiadau cryf wedi'u nodi.
 2. Rhestru nodweddion tirwedd allweddol sy’n sensitif i ddatblygiad ynni gwynt yn yr uned tirwedd lle y lleolir y cynnig.

Maint Datblygiad Ynni Arfaethedig

 1. Adolygu Tabl 1.5: Mathau o Ddatblygiad Ynni Gwynt
 • Pa fath sy’n addas ar gyfer y datblygiad arfaethedig hwn?

Strategaeth a Chynhwysedd Tirwedd

 1. Adolygu Ardaloedd Strategaeth Tirwedd Ffigwr 6
 •  Ym mha ardal strategaeth tirwedd y lleolir y datblygiad ynni gwynt arfaethedig?
 1. Adolygu Strategaeth Tirwedd ar gyfer yr Ardal
 •  Beth yw’r amcan tirwedd ar gyfer yr ardal strategaeth? Beth yw ystyr yr amcan hwn? (Mae disgrifiadau manwl yn Rhan 2: Methodoleg Amcanion Tirwedd)
 1. Adolygu Ffigwr 4 Datblygiadau Ynni Gwynt Gweithredol a wedi’u cymeradwyo (Mawrth 2013) a'r tabl perthnasol Tabl A41: Datblygiadau Ynni Gwynt Gweithredol a wedi’u cymeradwyo (Mawrth 2013).
 • Pa ddatblygiadau sydd eisoes yn bodoli yn yr ardal strategaeth?
 • Ydych chi’n ymwybodol o unrhyw ddatblygiadau ynni gwynt sydd wedi’u cymeradwyo / adeiladu yn ardal strategaeth tirwedd ers Mawrth 2013?
 • A oes unrhyw ddatblygiad ynni gwynt o fewn ardaloedd strategaeth cyfagos neu o fewn cylchfa'r astudiaeth all ddylanwadu ar hyfywedd y datblygiad hwn? Er mwyn ateb y cwestiwn hwn byddai’n ddefnyddiol derbyn manylion parthau o welededd damcaniaethol yn ymwneud â datblygiadau o’r fath i nodi lle y gallai effeithiau cronnol posibl godi. Efallai y bydd parthau o welededd damcaniaethol wedi’u cyflwyno fel rhan o Asesiad o Effaith Amgylcheddol neu asesiad effaith ar dirwedd a gwelededd – gwiriwch gyda’r awdurdod cynllunio.
 1. Adolygu Cynhwysedd Dangosol Cyffredinol yr ardal
 • A oes digon o wybodaeth i gyflwyno achos sy’n arddangos fod y datblygiad arfaethedig yn bodloni cynhwysedd dangosol yr ardal?
 • A oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu y gallai’r datblygiad achosi effaith ar dirwedd neu effeithiau gweledol cronnol?
 1. Adolygu canllawiau ynglŷn â lleoli yn yr ardal strategaeth tirwedd
 • Ystyried a nodi unrhyw ganllawiau all gael effaith ar y datblygiad arfaethedig penodol hwn.

Cynnig Cyngor

 1. Defnyddiwch y gwerthusiad strategaeth tirwedd, cynhwysedd dangosol cyffredinol a chanllawiau ynglŷn â lleoli tyrbinau (gan eu cefnogi drwy gyfeirio at werthusiad unedau tirwedd perthnasol a'u sensitifrwydd i ddatblygiad ynni gwynt) i roi cyngor i ymgeiswyr posibl ynglŷn â'r hyn sydd angen ei ystyried yn eu cais.

Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr ymdrin â’r materion hyn yn y datganiad cyfiawnhau cais (boed hynny’n Ddatganiad Mynediad Dyluniad / Asesiad o Effaith ar Dirwedd a Gwelededd / Asesiad o Effaith Amgylcheddol).

Canllaw i ddefnyddio’r Adroddiad Asesiad Sensitifrwydd a Chynhwysedd Tirwedd ar gyfer Datblygiad Ynni Gwynt

1.30 Dull Cwestiwn Allweddol

Am gyfarwyddiadau ar sut I ddefnyddio’r system ac I wneud sylwadau, gwelwch ein canllaw cymorth.
back to top Yn ôl i’r brig