Papur 1: Materion Blaenoriaeth, Gweledigaeth ac Amcanion

Daeth i ben ar 25 Ionawr 2019
Os ydych chi’n cael trafferth defnyddio’r system, rhowch gynnig ar ein canllaw cymorth.

Ailstrwythuro CDLl presennol Conwy (2017-2022)

3.1 Er bod Datblygu Cynaliadwy un elfen graidd o CDLl presennol Conwy, mae wedi'i strwythuro o gwmpas themâu allweddol a gysylltir i weledigaeth ac amcanion cyffredinol y Cynllun. Mae'r gofynion deddfwriaethol a ddisgrifir uchod yn Neddf LlCD yn cyflwyno rhwymedigaeth i wella lles neu lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.Mae'n gofyn bod cyrff cyhoeddus (gan gynnwys Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Cynllunio Lleol) yn meddwl yn fwy hirdymor, yn gweithio'n well gyda phobl a chymunedau, yn meddwl am atal problemau a gweithio'n fwy cydgysylltiedig wrth ddarparu datblygu cynaliadwy.Gan hynny cynigir bod y strwythur CDLl presennol yn cyd-fynd â'r goblygiadau gwella a nodir yn Neddf LlCD a WP Conwy a Sir Ddinbych (h.y. cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol) ac yn ystyried y prif feysydd pwnc a nodir yn y PPW drafft (rhifyn 10). Mae hyn yn sicrhau edau aur glir o'r canllawiau cenedlaethol a bod y meysydd polisi allweddol yn cael eu cynllunio i gyflawni nodau Deddf LlCD a Chreu Lleoedd Cynaliadwy yng Nghonwy.Bydd unrhyw newidiadau i'r PPW terfynol yn cael eu hadlewyrchu yng nghamau diweddarach y gwaith o baratoi'r CDLl Newydd.Yn ogystal, gallai rhai meysydd pwnc newid gan ddibynnu ar ganlyniad tystiolaeth gefndir y CDLl Newydd.

Tabl 1: Strwythur Arfaethedig y CDLl Newydd (themâu a meysydd pwnc)

Creu lleoedd

Cymdeithasol

Yr Economi

Yr Amgylchedd a Diwylliant

Creu Mannau Cynaliadwy

Dylunio Da

Hybu Lleoedd Iachach

Y Gymraeg

Gwneud Dewisiadau Gofodol

Creu Lleoedd mewn Ardaloedd Gweledig

Tai

Canolfannau Manwerthu a Masnachol

Cyfleusterau Cymunedol

Mannau Hamdden

Trafnidiaeth

Datblygu Economaidd

Twristiaeth

Yr Economi Wledig

Seilwaith Cludiant

Ynni

Mwynau & Gwastraff

Tirwedd

Ardaloedd Arfordirol

Yr Amgylchedd Hanesyddol

Seilwaith Gwyrdd a Bioamrywiaeth

Dwr, Aer, Seinwedd a Golau

Llifogydd

Dadrisgio

(9) Cwestiwn 1: Ydych chi'n cytuno y dylid cysoni'r strwythur CDLl Newydd i adlewyrchu rhwymedigaethau Deddf LlCD a'r meysydd pwnc a nodir yn PPW Drafft (rhifyn 10), i fod yr un fath a'r hyn a nodir yn Nhabl 1?)

Os ydych chi’n cael trafferth defnyddio’r system, rhowch gynnig ar ein canllaw cymorth.
back to top Yn ôl i’r brig