Papur 1: Materion Blaenoriaeth, Gweledigaeth ac Amcanion

Daeth i ben ar 25 Ionawr 2019
Os ydych chi’n cael trafferth defnyddio’r system, rhowch gynnig ar ein canllaw cymorth.

Atodiad 2 Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLl Newydd)

8.1 Matrics Cydymffurfio - Sut y bydd Gweledigaeth a Strwythur arfaethedig y CDLl Newydd yn darparu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r SDyfodol, y 5 Egwyddor Cynllunio Allweddol, Cynllun Lles Conwy a Sir Ddinbych, Cynllun Gofodol Cymru a Bargen Twf y Gogledd.

'Gweledigaeth' y CDLl Newydd

Erbyn 2033, bydd Sir Conwy yn parhau fel ardal sy'n ffynnu yng Ngogledd Cymru gyda' economi gynaliadwy wedi'i 'adeiladu ar egwyddorion sydd yn hyrwyddo tyfiant ac yn uchafu cyfleon i bawb gan ddiogelu tirwedd â threftadaeth unigryw yr ardal ynghyd a'u 'asedau amgylcheddol ehangach. Bydd adnewyddu'r ffocws ar gynllunio lle ac adfywio yn sicrhau bod datblygiadau o safon uchel yn cefnogi creu llefydd iach â dirgrynol gyda thai, cyflogaeth â thyfiant isadeiledd yn gyfeiriol at leoliadau cynaliadwy sydd yn cwrdd ac anghenion preswylwyr, gweithwyr ac ymwelwyr. Drwy gwell mewnfuddsoddiad, darpariaeth isadeiledd ac amddiffyniad cryf o'r iaith Gymraeg, bydd Conwy yn dod yn beiriant twf i economi â diwylliant Gogledd Cymru. Mi fydd yn le cystadleuol, mwy cynwysedig, yn cynnig safon byw da i bawb, gyda gwell ansawdd amgylcheddol â llesiant ar gyfer y genhedlaeth hon ac i'r dyfodol. Golyga hyn y bydd gan Conwy rwydwaith o drefydd â phentrefydd llewyrchus ynghyd a economi wledig ddichonadwy sydd yn gwarchod ac yn gwella'r amgylchedd naturiol.

'Strwythur' Arfaethedig y CDLl Newydd - Themâu Thematig a Meysydd Pwnc

Creu lleoedd

Cymdeithasol

Yr Economi

Yr Amgylchedd a Diwylliant

Creu Mannau Cynaliadwy

Dylunio Da

Hybu Lleoedd Iachach

Y Gymraeg

Gwneud Dewisiadau Gofodol

Creu Lleoedd mewn Ardaloedd Gweledig

Tai

Canolfannau Manwerthu a Masnachol

Cyfleusterau Cymunedol

Mannau Hamdden

Trafnidiaeth

Datblygu Economaidd

Twristiaeth

Yr Economi Wledig

Seilwaith Cludiant

Ynni

Mwynau & Gwastraff

Tirwedd

Ardaloedd Arfordirol

Yr Amgylchedd Hanesyddol

Seilwaith Gwyrdd a Bioamrywiaeth

Dwr, Aer, Seinwedd a Golau

Llifogydd

Dadrisgio

Gweledigaeth a Strwythur Arfaethedig y CDLl Newydd

Creu lleoedd

Cymdeithasol

Yr Economi

Yr Amgylchedd a Diwylliant

Saith nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Ffyniannus

y

y

Cyfartal

Gwydn

y

y

y

Iachach

y

y

y

Cymunedau Cydlynus

y

y

y

y

Bywiog

y

y

y

Byd-Eang Gyfrifol

y

y

y

y

Y Pum Egwyddor Gynllunio Allweddol

Datblygu Iawn yn y Lle Iawn

y

y

y

y

Hwyluso Amgylcheddau Hygyrch ac Iach

y

y

y

Gwneud y Defnydd Gorau o Adnoddau

y

y

Creu a Chynnal Cymunedau

y

y

y

y

Achub ar Bob Cyfle i Warchod yr Amgylchedd

y

y

Cynllun Lles Conwy a Sir Ddinbych

Lles Diwylliannol

y

y

Lles Economaidd

y

y

Lles Amgylcheddol

y

y

Lles Cymdeithasol

y

y

Cynllun Gofodol Cymru

Canolbwyntio twf yn y Prif Aneddiadau Cynradd a'r Prif Aneddiadau

y

y

y

y

Bargen Twf y Gogledd

Y Gogledd Clyfar - arloesi mewn sectorau o werth uchel i wella perfformiad economaidd

y

y

Y Gogledd Cysylltiedig - gwella'r seilwaith trafnidiaeth a digidol i wella cysylltedd i'r rhanbarth ac oddi mewn iddo

y

y

Y Gogledd Gwydn - cadw ein pobl ifanc, codi lefelau cyflogaeth a gwella sgiliau i sicrhau twf cynhwysol

y

y

y

y

Os ydych chi’n cael trafferth defnyddio’r system, rhowch gynnig ar ein canllaw cymorth.
back to top Yn ôl i’r brig